TUTUSTU MEIHIN!

tausta

Yrittäjyys on vakiinnuttanut asemaansa osana kansallista ja kansainvälistä koulutuksen kenttää vuosien saatossa. Kansainvälisesti ensimmäiset yrittäjyyskurssit järjestettiin jo 1940-luvulla. Suomessa yrittäjyyskasvatuksen perinteet juontavat juurensa 1980-luvulle, jolloin se nostettiin yhdeksi ammatillisen koulutuksen tavoitteeksi: yrittäjyys nimittäin nähtiin keinona taloudellisen kasvun vauhdittamiselle. Yrittäjyyden rooli osana koulutusta vahvistui 1990-luvulla, jolloin yrittäjyyskoulutus nostettiin osaksi yleissivistävän koulutuksen opetusohjelmia. Tätä asemaa vahvistettiin edelleen 2000-luvulla ja tällöin myös suomalaiset korkeakoulut alkoivat profiloitua yrittäjyyteen yrittäjyysstrategioiden ja –painotuksien kautta. Yrittäjyyskasvatuksen tutkimus on laajentunut ja saanut vahvaa jalansijaa: yrittäjyyskasvatusta käsittelevien väitöskirjojen sekä kansallisten ja kansainvälisten artikkelien ja muiden julkaisujen määrä on kasvanut huomattavasti vuosien saatossa.

puhuja-ja-kuuntelija
yleiso-katsomassa

Yrittäjyyskasvatuksen Tutkimusseura ry on perustettu 1.10.2009 Jyväskylässä järjestetyn YKTT-konferenssin yhteydessä. Se sai alkunsa yrittäjyyskasvatuksen tutkija- ja toimijatapaamisista (YKTT), jotka nykyisin ovat laajentuneet vuosittaiseksi konferenssiksi: YKTS Yrittäjyyskasvatuspäiviksi. Ensimmäisen kerran yrittäjyyskasvatuksen tutkija- ja toimijatapaaminen järjestettiin vuonna 2007, sillä yrittäjyyskasvatus oli jo tuolloin vahvasti mukana eri tieteenalojen konferenssien osateemana, mutta varsinaista yrittäjyyskasvatuksen tutkijoiden ja toimijoiden omaa verkostoa ei vielä ollut.

Hallitus

Varsinaiset jäsenet 2022-2023:

Kirsi Peura

Puheenjohtaja

kirsi.peura@utu.fi

Riitta-Liisa Arpiainen

Tampereen ammattikorkeakoulu

Kati Peltonen

LAB-ammattikorkeakoulu

Lenita Hietanen

Lapin yliopisto

Elena Oikkonen

Lappeenrannan yliopisto

Tarja Römer-Paakkanen

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Anne Gustafsson- Pesonen

Vaasan yliopisto Executive Education Oy

Sanna Ilonen

Turun yliopisto

Varajäsenet 2022-2023:

Minna Tunkkari-Eskelinen

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Maija Suonpää

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Kaija Arhio

Centria ammattikorkeakoulu

Aiemmat puheenjohtajat:

Kati Peltonen

2020-2021

Lenita Hietanen

2016-2019

Ulla Hytti

2014-2015

Paula Kyrö

2009-2013

Yhdistyssäännöt:

1

Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Yrittäjyyskasvatuksen tutkimusseura ry, Vetenskaplig samfundet för Företagsamhetsfostran r.f, Scientific association for entrepreneurship education. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen toimialueena on koko maa.

2

Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yrittäjyyskasvatuksen tutkimusseura ry:n tarkoituksena on edistää yrittäjyyskasvatuksen monitieteistä tutkimusta ja tutkimuksen käytäntöön soveltamista. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys edistää yrittäjyyskasvatuksen tutkimusta, tutkijoiden ja toimijoiden keskinäistä kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä, järjestää konferensseja sekä edistää ja harjoittaa alan julkaisutoimintaa. Lisäksi yhdistys voi antaa lausuntoja ja edustaa tavoitteidensa toteuttamista erilaisissa kansallisissa ja kansainvälisissä yhteisöissä ja yhteistyöelimissä.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja.

3

Jäsenet

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

4

Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5

Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

6

Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 5-7 muuta varsinaista jäsentä sekä 3-5 varajäsentä.

Hallituksen toimikausi on kaksi kalenterivuotta.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7

Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, tai hallituksen määräämät henkilöt, kukin yksin.

8

Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.
9

Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10

Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai sähköpostitse.

11

Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
9. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12

Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

YRITTÄJYYSKASVATUS -
TUTKIMUKSESTA KÄYTÄNTÖÖN

Yrittäjyyskasvatuksen Tutkimusseura ry
fiFI